Algemene voorwaarden

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 40) als schadebeding.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

In geval van betwistingen met klanten is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van het arrondissement van de bedrijfszetel van Sense&Act BV bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan Sense&Act BV een schadevergoeding verschuldigd ten belope van een vergoeding van de reeds gepresteerde uren aan het uurtarief zoals overeengekomen of in verhouding van het overeengekomen budget, met een minimum van 10% van het overeengekomen budget of aantal ingeschatte uren.

Ingeval van overmacht heeft Sense&Act BV het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de opdracht en/of de bestelling volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door Sense&Act BV of haar leveranciers verhindert, en alle gelijkaardige omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweegbrengen en die de uitvoering van de gemaakte afspraken moeilijker maken.

Deze clausule geldt eveneens indien de onderaannemers of leveranciers van Sense&Act BV in gelijkaardige situatie zouden ondergaan. Er zal sprake zijn van overmacht niet enkel in geval deze de uitvoering van de gemaakte afspraken onmogelijk maakt, dit zal ook het geval zijn indien de overmacht de gemaakte afspraken moeilijker uitvoerbaar maakt.

Gelijk welke beslissing van de overheid in het kader van de Covid19 pandemie die naar de toekomst toe een nieuwe situatie uitmaakt, waardoor het moeilijk of onmogelijk wordt om de afspraken na te leven, zijn eveneens overmacht.

Meer weten over hoe
ik u kan helpen?

pijltje